Opracowano ramy dla krajów G20, które mają monitorować implikacje stabilności finansowej rynków kryptowalutowych. Rada Stabilności Finansowej twierdzi, że kryptowaluty nie stanowią istotnego ryzyka dla globalnej stabilności finansowej, ale muszą podlegać “czujnemu monitorongowi”

 

17.07.2018

 

Rada Stabilności Finansowej (FSB) ogłosiła w poniedziałek, że opracowała ramy prawne i określiła wskaźniki w celu monitorowania skutków stabilności rynków kryptowalutowych. Ramy zostały opracowane we współpracy z Komisją Płatności i Infrastrukturami Rynku (CPMI).

FSB przedstawia ramy prawne do monitorowania kryptowalit, dodatkowo także opublikowała i przedłożyła raport opisujący jej prace nad kryptoaktywami zgodnie z wnioskiem ministrów finansów i bankierów centralnych na spotkaniu.

FSB jest międzynarodowym organem, który monitoruje i wydaje zalecenia dotyczące globalnego systemu finansowego na G20, międzynarodowym forum dla rządów i dyrektorów banków centralnych. CPMI wspiera stabilność finansową, promując bezpieczeństwo i efektywność płatności, rozliczeń, rozrachunku i powiązanych ustaleń.

“Celem tych regulacji jest szybka identyfikacja wszelkich pojawiających się problemów związanych ze stabilnością finansową”

Projekt omawia podstawowe ryzyka związane z kryptoaktywami i potencjalnymi kanałami transmisji z zagrożeniami stabilności finansowej. Struktura określa, które wskaźniki FSB może z pożytkiem monitorować w perspektywie krótko i średnioterminowej.

FSB przedstawia ramy prawne do monitorowania kryptowalut

Raport stwierdza również, że monitorowanie wielkości i tempa wzrostu rynków kryptowalutowych ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia potencjalnej wielkości efektów majątkowych, jeżeli wystąpi spadek wycen. Ponadto, “wykorzystanie krypto-aktywów dla płatność lub rozrachunek to kolejny kanał transmisji, który należy monitorować”

Powołując się, że rynek kryptowalutowy i jego publiczne źródła danych, na których oparte są proponowane miary monitorowania, szybko ewoluują, FSB ostrzegł, że jakość danych bazowych może być różna i nie zawsze może być zadowalająca. Wyjaśnia:

Dane rynkowe, takie jak wskaźniki dotyczące cen, wielkości transakcji i zmienności mogą podlegać manipulacjom z powodu ogólnie zabronionych praktyk, takich jak “pranie pieniędzy”, “spoofing” i “pump and dump”, których istnienia nie można wykluczyć na tym etapie.

FSB zwrócił również uwagę, że proponowane wskaźniki mogą nie pasować do wszystkich rodzajów kryptoaktywów w jednakowym stopniu. Niemniej jednak uważa, że ​​zapewniają użyteczny obraz rynków kryptoaktywów i ryzyko stabilności finansowych może przyjść z czasem. “Z biegiem czasu FSB i CPMI rozważą ulepszenia metryk, a także dodadzą nowe na późniejszym etapie”

Raport FSB odnosi się do zdecentralizowanych kryptowalut i kryptoaktywów jako “prywatnych tokenów pierwszej generacji”, które są odrzucane jako “niebezpieczne pieniądze”. Jednakże zauważa, że ​​”bezpieczniejsza wydawana przez bank centralny gotówka może być mniej wygodna w erze płatności elektronicznych.

Zasoby kryptowalut nie stanowią obecnie istotnego ryzyka dla globalnej stabilności finansowej. Obecnie, podobnie jak w przypadku ogólnie dostępnych kryptoaktywów, platformy kryptowalutowe nie stanowią globalnego zagrożenia dla stabilności finansowej. Niemniej jednak wzbudzają one inne ważne obawy, w tym między innymi ochronę konsumentów i inwestorów, integralność rynku i pranie pieniędzy / finansowanie terroryzmu.

Ponadto FSB ujawniło, że Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego przeprowadza obecnie wstępną ocenę istotności bezpośrednich i pośrednich ekspozycji banków na kryptoaktywa.