Organ wykonawczy Unii Europejskiej zaproponował dyrektywę, której celem jest zapobieganie wykorzystywania systemu finansowego do finansowania działalności terrorystycznej. Dyrektywa zawiera centralną bazę danych dla Bitcoin i tożsamość użytkowników wirtualnej waluty oraz adresy dostępne dla państwowych jednostek analityki finansowej (FIU).

 

Propozycja ma na celu nałożenie na państwa członkowskie przepisów niezbędnych do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 1 stycznia 2017 roku.

 

Zaktualizowane zasady przeciwdziałaniu praniu pieniędzy przyjęte w maju 2015 roku stanowiły ważny krok, aby poprawić skuteczność UE w zwalczaniu prania pieniędzy z działalności przestępczej oraz zwalczania finansowania działalności terrorystycznej.

 

Globalny system finansowy sprawia, że jest łatwy do ukrycia i przenosi fundusze poprzez tworzenie warstw firm, przekraczających granice i ukrywających strumienie pieniężne. Poprzez ten sposób terroryści i inni przestępcy mogą skutecznie zatrzeć ślady.

 

Wniosek ma zająć się przerwą w nadzorowaniu terrorystycznych taktyk finansowych, w tym korzystania z wirtualnej waluty przy jednoczesnym uniknięciu niepotrzebnych przeszkód dla praworządnych firm. Zauważono potrzebę zrównoważenia konieczności poprawy bezpieczeństwa oraz ochrony praw podstawowych, w tym wolności gospodarczej i ochrony danych.

 

W dniu 2 lutego 2016 roku, komisja zaprezentowała plan działania w celu wzmocnienia walki z finansowaniem terroryzmu, koncentrując się na dwóch głównych obszarach:
– śledzeniu terrorystów poprzez ruch obrotowy jednocześnie zapobiegając ruchowi aktywów
-zaburzeniu źródeł przychodów terrorystów

 

W dniu 12 lutego 2016 roku sprawy gospodarcze i finansowe Rady Ministrów UE (ECOFIN) zwróciły się do komisji, aby zaoferować propozycję zmiany dyrektywy (4AMLD). W dniu 22 kwietnia ECOFIN miała również działania mające na celu poprawę dostępu do rejestrów korzystnych własności.

 

Parlament Europejski w maju ogłosił niewiążącą rezolucję do zatwierdzenia propozycji grupy zadaniowej. UE dąży do wzmocnienia pozycji państw członkowskich. Nowa propozycja przewiduje poprawki w celu umożliwienia państwom członkowski, aby być na bieżąco oraz lepiej przygotowanym do sprostania wyzwaniom.

 

Zmiany dążą do jenolitego rynku płatności ustanawiając bardziej innowacyjną i bezpieczną usługę płatniczą w całej UE. Wprowadzane są także korekty dla prywatnych i publicznych usług on-line, handlu elektronicznego oraz zreformowanego systemu ochrony danych i jednolitego rynku cyfrowego w Europie.

 

Ponieważ finansowanie terroryzmu może uszkodzić stabilność sektora finansowego oraz może stanowić zagrożenie dla rynku wewnętrznego, wszelkie środki przyjęte wyłącznie na poziomie krajowym mogłyby mieć niekorzystny wpływ na jednolity rynek UE. Z uwagi na transgraniczny charakter zagrożeń terrorystycznych, proponowane przepisy muszą być spójne na poziomie Unii, aby były skuteczne.

 

Aby umożliwić organom monitorowanie transakcji podejrzanych, wszyscy strażnicy, którzy kontrolują dostęp do walut wirtualnych powinni być zdefiniowani jako zobowiązani zgodnie z 4AMLD.

 

Komisja skonsultowała się z władzami publicznymi w sprawie wniosku, wraz z przedstawicielami sektora usług płatniczych, z sektorem finansowym, jednostkami wywiadu finansowego, Europolu oraz organizacji konsumenckich.

 

Komisja zakończyła badania 27 stycznia 2016 roku w państwach członkowskich, w taki sposób że władze krajowe zebrały dane do oceny podejrzanych o działalność terrorystyczną oraz w jakim stopniu dana informacja może być wykorzystana przez władze krajowe w celu wykrycia finansowania terroryzmu. Sondaż zbadał również, w jakim stopniu instrumenty wirtualne prepaid i waluty zostały wykorzystane w finansowaniu terroryzmu.

 

Szereg zagrożeń został wyróżniony w odniesieniu do podmiotów świadczących usługi wymiany walut wirtualnych i pustych walut. Propozycja zauważa wirtualne transakcje walutowe korzystające z większej anonimowości niż transfery klasyczne oraz fundusze finansowe co pociąga za sobą ryzyko, że wirtualne waluty mogą być wykorzystywane przez organizacje terrorystyczne.

 

 

 

26.07.2016