Zgoda jest dobrowolna, aczkolwiek niezbędna do otrzymywania informacji marketingowych Coinroom. Masz prawo cofnąć zgodę w każdym czasie. Jeśli cofniesz zgodę nie będziemy wysyłać informacji marketingowych. Masz prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administratorem Danych jest Coinroom sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-188), ul. Janka Muzykanta 60. Dane mogą być przetwarzane pomimo cofnięcia zgody jeżeli ich przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora w związku z wyrażoną zgodą. Dane mogą zostać przekazane do odbiorców (upoważnionych na podstawie właściwych przepisów prawa lub związanych umową z Administratorem) jeżeli jest to niezbędne do dostarczenia informacji marketingowych lub realizacji przepisów prawa.